A l’empara de l’article 29 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà a continuació es publiquen periodicament les analítiques realitzades a la xarxa de subministrament d'aigua potable de Riudellots de la Selva, gestionada en règim de concessió administrativa per part de l'empresa PRODAISA. 

La informació continguda en la normativa referida preveu el literal següent:
"La informació facilitada als consumidors haurà de ser puntual, suficient, adequada i actualitzada sobre tots i cadascún dels aspectes descrits en aquest Reial Decret, a través dels mitjans de comunicació previstos per cadascuna de les Administracions implicades i els gestors de l'abastament". 


Notícies destacades