Centre per a la gent gran

L’obertura l'any 2011 del Centre de Serveis de Riudellots de la Selva forma part d’un pla pilot impulsat per la Generalitat de Catalunya per desenvolupar un nou model d’atenció integral cap a les persones grans del món rural, sobretot per aquelles que presenten un cert grau de dependència, i amb un gran objectiu: afavorir l’envelliment rural i a domicili, oferint un servei que s’adaptés al màxim a les necessitats de les persones ateses i a les seves famílies.

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, titular del servei, va confiar la seva gestió a SUMAR, que, des d’un primer moment, va incorporar un model tècnic de gestió propi basat en quatre grans eixos: la persona com a centre d’atenció, itineraris de tallers personalitzats, la vinculació amb el territori i la seva xarxa d’actors locals, i el transport adaptat per facilitat l’accés al servei.

Actualment, el de Riudellots de la Selva és un dels primers centres a Catalunya on s’implementa l’atenció centrada en la persona, que ofereix, de manera consensuada, allò que demana l’usuari i que té molt en compte la seva trajectòria de vida i els seus desitjos i preferències.

SUMAR, mitjançant el programa ‘Tu decideixes com vols envellir’, ha desenvolupat la implementació d’aquest model per fer-lo sostenible i equilibrar la rendibilitat social i econòmica del servei. SUMAR gestiona 16 centres per a gent gran on la millora continuada és una constant.

El premi ACRA, rebut l’any 2015, a la millora en la qualitat en l’atenció a la dependència i a la promoció de l’autonomia personal pel programa ‘Tu decideixes com vols envellir’ i la recent designació de SUMAR com a membre del Ple del Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCat), un òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya i de representació i participació de les persones grans en totes les qüestions que siguin del seu interès, són un reconeixement a la tasca que s'hi duu a terme.


Informació de contacte
  • 972477987
  • C. Sant Jordi, 45 17457 Riudellots de la Selva Girona