Llar d'infants

Nota: A partir del dilluns dia 1 de juny, la Llar d’Infants obrirà les seves portes per a finalitzar el curs 2019-2020, dins del marc de la fase 2 de desescalada del confinament provocat per la Covid-19. El centre ha elaborat el següent pla d’obertura, i les famílies que no disposin d’un recurs de custòdia i necessitin portar el seu fill o filla al centre, hauran de signar la següent declaració responsable.
 
Introducció a l’educació infantil i presentació.

L’educació infantil és l’etapa preobligatòria que s’imparteix als infants de 0 a 6 anys.

S’organitza en dos cicles de tres cursos.

La Llar d’Infants Municipal de Riudellots de la Selva és un servei educatiu que forma part del primer cicle ( de 0 a 3 anys).

L’objectiu principal de l’Educació Infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

S’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives especifiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

A la Llar s’afavoreix el desenvolupament de les capacitats que han de permetre als infants créixer integralment com a persones iguals en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que han de seguir en el segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys).

Les àrees d’experiència i desenvolupament que es treballen són:

- La descoberta d’un mateix i dels altres.
- La descoberta de l’entorn.
- La comunicació i els llenguatges.
 
Història.

L’atenció a infants entre dos i quatre anys va tenir els inicis al poble de Riudellots durant l’any 1977. Es feia en un edifici independent ubicat dins el recinte escolar. El pati i l’horari era compartit. Es depenia de l’Ajuntament. Aquest però, conscient de la manca d’instal·lacions adequades a la població i per atendre les necessitats de les nombroses mares que treballaven fora de casa, es va proposar l’any 1981 la construcció d’una nova Llar d’Infants que es va situar en terrenys de la zona cultural pròxims a les “Escoles Nacionals” i a la pista poliesportiva.

Degut al continu creixement i expansió del poble i per manca d’altres espais, l’Ajuntament va aprovar construir una altra Llar d’Infants en un local independent que es troba situat al costat de les instal.lacions escolars en direcció al pol·lígon industrial i que queda comunicat pels patis amb l’Escola Pública.

Data d’inauguració: setembre del 1999. L'any 2011 es duen a terme unes obres d’ampliació.

La data de la darrera autorització publicada al DOGC és de l’11 de gener del 2011. En la mateixa s’estableix que la capacitat máxima autoritzada és de 74 alumnes.

Actualment l’Ajuntament de Riudellots de la Selva és qui fa la gestió directa de la Llar d’Infants i assumeix el cost del servei. S’acull a les subvencions que otorga la Diputació.

Les famílies paguen una quota mensual.

Serveis:

- Menjador escolar. L’Ajuntament té traspassada la seva gestió a l’empresa “EUREST CATALUNYA, S.L”.

Personal:

- Docent:  L’equip educatiu està format per la directora i una educadora-tutora per a cada grup, a més una educadora-suport per tots els grups.
- No docent: Monitora/es de menjador i personal de neteja.

Calendari escolar:

La data d’inici de cada curs coincideix amb la data d’inici fixada pel Departament d’Ensenyament pel que fa a les Escoles d’Educació Infantil i Primària.

El Centre roman tancat les festes laborals de Catalunya d’acord amb el calendari oficial, les dues festes locals fixades a proposta del municipi, el mes d’agost i els dies que per a cada curs s’aprovin en Consell Escolar.

Horari de matriculacions amb cita prèvia: del 17 al 23 de juny, en l’horari de tardes.

Reglament del procediment de preinscripció i matriculació.

Calendari de preinscripció i matrícula:

- Període  de presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de maig de 2020, ambdós inclosos.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020, al tauler d’edictes de l’Ajuntament

Termini per presentar una reclamació: del 3 al 9 de juny de 2020, ambdós inclosos

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 16 de juny de 2020, al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

- Període de matrícula: del 17 al 23 de juny de 2020, ambdós inclosos.

El tràmit de la matrícula es podrà fer durant el període comprès entre el 17 i el 23 de juny de 2020, ambdós inclosos, de les següents maneres:

- Per internet, fent clic aquí, i adjuntant la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

- Enviant un correu electrònic a llar@riudellots.cat, adjuntant-hi la documentació oportuna, escanejada o fotografiada. En aquest cas, el correu de resposta de confirmació s’entendrà com a justificant de la formalització de la matrícula.

- De forma presencial a les instal·lacions del centre a l’hora convinguda amb la cita prèvia (trucant al telèfon de la Llar d’infants (972.47.71.36), entre les 9 i les 12 hores i entre les 15 i les 17 hores o a través del correu electrònic llar@riudellots.cat).

La documentació que cal presentar en la matriculació és la següent:

- Còpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
- Una fotografia mida carnet en digital o escanejada.
- Resguard de l’ingrés de la quota de matrícula corresponent al curs, la qual haurà de fer-se efectiva al Banc Popular de Riudellots de la Selva al compte de l’Ajuntament. El número de compte serà enviat a les famílies a través de correu electrònic des de l’adreça de la llar.
- Document d’ordre de domiciliació SEPA, degudament segellat pel banc o caixa, pel càrrec de les mensualitats. En cas de no poder segellar el document pel banc o caixa, caldrà aportar algun document que acrediti la titularitat del compte.
- Els infants que tinguin diagnosticada alguna al·lèrgia, malaltia crònica o qualsevol patologia que pugui tenir incidència en el dia a dia de l’infant, hauran de presentar un certificat mèdic del/de la pediatre o del metge especialista en el que hi constin aquelles circumstàncies.

L’atenció presencial es farà seguint les següents normes:

- Venir al centre el menor nombre possible de persones (preferiblement, una sola persona).

- Cal portar tota la documentació necessària per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En cas contrari, es recomana portar un bolígraf.

- Portar mascareta i guants.

- No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat, en període de confinament o que presentin símptomes. En aquests casos, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

A mesura que avanci el procés de preinscripció i matrícula s’anirà actualitzant la informació d’aquesta pàgina, però podeu ampliar la informació sobre el tràmit de preinscripció i matrícula a aquí.


Informació de contacte
 • Horari de matriculacions amb cita prèvia: del 17 al 23 de juny, en horari de tardes

  Horari d’atenció als alumnes (de dilluns a divendres):

  Matins: de 8:30h. a 12:30h.

  Migdies (servei de menjador): de 12:00h. a 15:00h.

  Tardes: de 15:00h. a 18:00h.

   
  Horaris d’entrades i sortides dels alumnes (de dilluns a divendres):

  Entrades:

  Matins: de 8:30 h. a 9:15 h.

  Tardes: de 15:00 h. a  15:30 h.

  Sortides:

  Matins: de 12:00 h.  a  12:30 h.

  Tardes: de 17:00 h. a 17:15 h. i de 17:45 h. a 18:00 h.

   
  Horari de Direcció (de dilluns a divendres):

  De 17:30h a 18:00h.

 • 972477136
 • Av. Girona, 39-41 17457 Riudellots de la Selva Girona
 • llar@riudellots.cat