Crònica del Ple extraordinari del 17 de desembre de 2019

  • 17 Desembre 2019

S’aprova amb tots els vots a favor la modificació de l’article 86 del Reglament orgànic municipal per disposar, sempre que es demani amb 24 hores d’antelació i sempre que hi hagi disponibilitat, d’alguna de les dues sales de reunió de les dependències municipals.

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i els cinc a favor d’ERC, no s’aprova no incloure un nou article 94 bis en el Reglament orgànic municipal sobre la creació del Registre Municipal de Participació Ciutadana.

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i els cinc a favor d’ERC, no s’aprova no modificar la periodicitat de les sessions ordinàries del plens amb caràcter bimensual.

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i els cinc a favor d’ERC, no s’aprova no incloure un nou article 118 bis en el Reglament orgànic municipal sobre participació ciutadana en les sessions del Ple.

S’aprova per unanimitat incloure al final de l’article 119 del Reglament orgànic municipal que, en cas que la vídeoacta no estigui disponible, cada membre del plenari ha de rebre, en un termini màxim de 15 dies naturals des del dia següent a la celebració del Ple, per mitjans electrònics, un esborrany de les actes dels òrgans col·legiats.

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i els cinc a favor d’ERC, no s’aprova no incloure al final de l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal que l’alcalde o alcaldessa inclogui els punts proposats pel Consell de Poble dins l’ordre del dia en la primera sessió que tingui lloc en posterioritat a la petició.

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i els cinc a favor d’ERC, no s’aprova ampliar la declaració de béns i interessos que han de presentar els càrrecs electes del municipi de Riudellots de la Selva per incloure la informació en relació amb les propietats radicades al municipi que formin part de les societats on participin els càrrecs electes en més d’un 30%.

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i els cinc a favor d’ERC, no s’aprova la creació de la figura del defensor o defensora de la ciutadania.