Crònica del Ple extraordinari del 8 d'abril de 2020

  • 08 Abril 2020

S’aprova per unanimitat resoldre el contracte de gestió de les instal·lacions esportives municipals amb Sport Assistance 2000 SL. S’ha fet de mutu acord entre l’Ajuntament i l’empresa.

S’aprova amb els vots a favor de Junts per Riudellots i els vots en contra d’ERC el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir la contractació i convocar licitació pública per a la contractació de la concessió administrativa per a la gestió d’instal·lacions esportives municipals.

S’aprova amb tots els vots a favor sol·licitar la pròrroga per a l’any 2021 del Servei d’Atenció Integral a la Gent Gran en l’Àmbit Rural (SAIAR) en el centre El Lliri Blau. Tant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de Riudellots han mostrat la seva satisfacció pel bon funcionament del conveni en els darrers anys.

S’aprova amb els vots a favor de Junts per Riudellots i els vots en contra d’ERC la modificació pressupostària 2/2020, en relació amb el pressupost municipal de l’exercici 2020.

S’acorda amb els vots a favor de Junts per Riudellots i els vots en contra d’ERC la modificació contractual del projecte constructiu d’obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera, carrer Baixa de les Acàcies i avinguda Països Catalans. S’aproven els preus contradictoris per un import de 30.625,47 €, que representen un increment del preu d’adjudicació a Bigas Grup SL.