Crònica del Ple ordinari de 15 de juny de 2020

  • 15 Juny 2020

S’aproven amb tots els vots a favor les actes de les sessions anteriors: 18.05.2020 i 28.05.2020.

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 vots en contra la modificació de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, que incorpora els valors d’atenció consistents a incrementar en 5dB(A) el valor límit d’immissió en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), (C1) i (C2).

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 abstencions l’Ordenança municipal per a la prevenció i control de mosquits, i particularment del mosquit tigre, el qual té una alta capacitat invasora i un efecte negatiu sobre la qualitat de la vida i la salut de les persones.

S’aprova per unanimitat el nou Pla local de Joventut de Riudellots de la Selva 2020-2023.

S’aprova amb tots els vots a favor ratificar el Decret d’alcaldia núm. 105/2020, en el qual s’accepta la successió del contractista en el contracte de conservació, neteja i manteniment dels espais verds i arbrat viari del municipi.

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 abstencions el Conveni de delegació de les competències de tractament dels residus municipals, entre l’Ajuntament de Riudellots i el Consell Comarcal de la Selva.

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 abstencions el Reglament regulador del règim intern de la Llar d’Infants Municipal de Riudellots.

S’aprova amb 11 vots a favor l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris número 4/2020.

S’acorda per unanimitat aprovar inicialment la modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament de Riudellots de la Selva per modificarel límit entre la zona “Industrial 1000 central” i “Industrial 800 central” del Polígon Central UA8.

S’aproven amb 6 vots a favor i 5 abstencions les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la concessió per urgència, d’ajuts excepcionals per subvencionar el sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la COVID-19.

S’acorda per unanimitat nomenar com a membre del nou Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA) la regidora de Medi Ambient i Pagesia, la Sra. M. del Carme Camps i Goy, i com a membre substituta la regidora Sra. Cristina Pineda i Espinosa.

Amb 5 vots a favor i 6 vots en contra, s’acorda no instar el Consell Comarcal de la Selva a complir el Conveni signat en data 17 de maig de 2016 i amb vigència fins al 31 de desembre de 2022 entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva, i aturar la iniciativa de renúncia unilateral de la gestió per part del Consell Comarcal.

Amb 5 vots a favor i 6 vots en contra, s’acorda no instar el Consell Comarcal de la Selva a fer efectiva la pròrroga d’un any per les AMPA-AFA que el dia d’avui tenen un conveni vigent de gestió directa o indirecta amb l’objectiu de trobar una solució a la problemàtica.

Amb 5 vots a favor i 6 vots en contra, s’acorda no instar el Consell Comarcal de la Selva i el mateix Ajuntament de Riudellots a signar un conveni per poder dur a terme la gestió dels menjadors escolars des de l’Ajuntament, a partir del curs 2021 - 2022, abans que el Consell Comarcal de la Selva no passi a licitació el nou concurs públic.

S’aprova per unanimitat demanar al Consell Comarcal de la Selva que possibiliti tots els nivells de gestió possibles (Consell Comarcal, Ajuntament, AMPA-AFA) i amb tots els formats possibles (gestió directa i gestió indirecta).

Es donen per assabentats tots els regidors i totes les regidores de totes les resolucions dictades per l’Alcaldia des de l’1 d’abril de 2020 fins al 31 demaig de 2020.

S’aprova per unanimitat l’adjudicació del contracte de la concessió administrativa per a la gestió de les instal·lacions esportives municipals de Riudellots de la Selva a l’empresa Sportgest Associació Esportiva, durant un període de quatre anys.