Crònica del ple ordinari de 28 de maig de 2020

  • 28 Maig 2020

S’aproven amb tots els vots a favor les actes de les sessions anteriors: 16.12.2019, 17.12.2019, 08.01.2020, 18.02.2020, 12.03.2020 i 08.04.2020.

S’aprova amb 11 vots a favor acordar la continuació de la tramitació i donar per verificat el text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Riudellots de la Selva per a la unificació de la normativa del sector Friselva.

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 abstencions prorrogar el contracte del servei de neteja de les dependències municipals de Riudellots de la Selva, per al període d’un any, a l’empresa Gran Calidad Contrastada SL. La despesa derivada d’aquesta pròrroga és de 109.325,00 €.

Es donen per assabentats tots els regidors i les regidores del Ple de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019.

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 vots en contra la modificació del pressupost número 3/2020.

S’acorda per unanimitat aprovar la continuació del procediment administratiu de conformitat amb l’establert al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, per tal de fer front a l’emergència sanitària causada per la COVID-19 a Espanya, i la modificació, per a l’exercici 2020, de l’Ordenança fiscal número 14, en la qual no s’aplicarà la taxa d’ocupació de domini públic amb taules, cadires, tribunes, entarimats isimilars, amb finalitat lucrativa.

S’aprova inicialment amb 6 vots a favor i 5 abstencions el Pla estratègic de subvencions per al municipi, per fer possible una eficient distribució dels recursos públics destinats a fer front a situacions d’emergència, vulnerabilitat i atenció social que poden sorgir associades a la situació econòmica actual i/o futura.

Es donen per assabentats tots els regidors i totes les regidores que la nova Junta de Portaveus estarà presidida per l’Alcaldia, en substitució del regidor Josep Ma. Corominas Pujol.

Es donen per assabentats tots els regidors i totes les regidores de totes les resolucions dictades per l’Alcaldia des de l’1 de desembre de 2019 fins al 31 de març de 2020, així com de l’informe del quart trimestre de 2019 sobre el període mitjà de pagament.

No s’acorda per 5 vots a favor i 6 vots en contra la creació d’un carnet jove municipal a Riudellots.