Crònica del Ple ordinari del 21 de setembre de 2020

  • 21 Setembre 2020

S’aprova per unanimitat l’acta del Ple del 15 de juny.
 
S’aprova provisionalment amb tots els vots a favor el text de la modificació puntual del text refós de les normes subsidiàries de planejament en l’àmbit del Peu Abras.
 
S’aprova per unanimitat el Compte general corresponent a l’exercici 2019. 
 
S’aprova per sis vots a favor i quatre abstencions la modificació pressupostària 5/2020 del pressupost municipal de l’exercici 2020. 
 
S’aprova per deu vots a favor la devolució de l’aval bancari a Construccions Rubau SA, per a l’execució de les obres d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial, per un import de 7.617,24 €. 
 
S’aprova per unanimitat la devolució de l’aval bancari a Sportgest 3000 SL, per a l’execució del contracte del servei de gestió de les instal·lacions esportives municipals, per un import de 5.874,92 €. 
 
Amb tots els vots a favor es fixen els dies 29 de setembre i 29 d’octubre com a festes locals de Riudellots de la Selva per a l’any 2021. 
 
S’aprova per unanimitat la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns referit al dia 31 de desembre de 2019. 
 
S’aprova inicialment amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició la modificació de les normes subsidiàries de planejament de Riudellots de la Selva. 
 
S’aprova per unanimitat la modificació del reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Riudellots de la Selva. 
 
També per unanimitat s’aprova la devolució de l’aval bancari a Sportgest SL, en concepte de garantia definitiva per a l’execució del contracte del servei de gestió de les instal·lacions esportives municipals, per un import de 50.763,30 €.
 
S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i les abstencions de l’oposició el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat i l’Ajuntament de Riudellots per a l’execució del projecte pilot de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
 
Per unanimitat s’aprova la moció per a la suficiència financera dels ens locals. 
 
S’acorda donar per assabentat de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva emès per part de la Intervenció general dels resultats del control intern.
 
S’aproven inicialment amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició les bases reguladores dels ajuts a les famílies de Riudellots de la Selva afectades per la COVID-19. 
 
Amb sis vots a favor i quatre vots en contra s’aprova la moció de mesures de prevenció i resposta immediata a l’ocupació il·legal d’immobles, ja que a Riudellots hi ha alguns casos d’ocupació que causen problemes de convivència i seguretat.