Es constitueix el Consell de Poble

  • 11 Octubre 2019

Aquest dijous al vespre s’ha constituït formalment el Consell de Poble de Riudellots de la Selva. La sessió constitutiva ha tingut lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament a càrrec de l’alcaldessa, Montserrat Roura i del regidor de transparència i processos participatius, Xevi López, on hi han assistit una setantena de persones.
López ha explicat que el Consell de Poble es crea amb la voluntat de facilitar i permetre la participació estable de tots els sectors socials i econòmics del municipi i pretén ser un espai de trobada, de reflexió i de participació ciutadana amb una visió global per a la gestió estratègica del municipi. 
Entre els objectius del Consell de Poble hi figura fomentar processos de democràcia participativa, facilitar la discussió́ pública sobre assumptes de competència municipal, promoure la coresponsabilitat de la ciutadania en la presa de decisions així com vetllar per la transparència, la neutralitat i la qualitat democràtica dels processos i mecanismes de participació́ i proposar la realització́ d’estudis sobre temes d’interès per al municipi.
En aquest sentit Lòpez ha destacat que “amb la creació del Consell de Poble l’Ajuntament de Riudellots de la Selva pretén fomentar la implicació de la ciutadania en les polítiques públiques escoltant i avaluant  el major nombre de punts de vista diferents que ajudin a prendre decisions encertades i de màxim consens”. 
El reglament del Consell de Poble consta de 8 articles on es defineixen els objectius, les funcions, la composició així com l’organització, la presa de dedicions i les diverses comissions de treball.
Per donar visibilitat al Consell de Poble, s’ha dissenyat una imatge gràfica que s’utilitzarà en totes les comunicacions i convocatòries per a vehicular totes les informacions. Així mateix s’ha creat un perfil a les xarxes socials i s’ha habilitat una adreça de correu electrònic conselldepoble@riuellots.cat