BAN referent a la declaració de l’Estat d’Alarma

  • 15 Març 2020

MONTSERRAT ROURA i MASSANEDA, Alcaldessa de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
 
FAIG SABER 

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:
 
a)      Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b)      Assistència a instal·lacions sanitàries.
c)      Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
d)      Tornar al lloc de residència habitual.
e)      Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f)       Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
g)      Per causa de força major o per situació de necessitat. 
h)      Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.
 
Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.
La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

L’Alcaldessa,
 
Montserrat Roura i Massaneda
Riudellots de la Selva, 15 de març de 2020