Crònica del Ple del mes de novembre

  • 06 Febrer 2017

Amb els vots de CiU i ERC s’acorda considerar provats els fets recollits en l’expedient sancionador contra l’empresa SIFUSL per prestar els serveis de manera manifestament defectuosa o irregular amb incompliment de les condicions essencials establertes en el plec de clàusules administratives i les prescripcions tècniques reguladores del contracte de prestació del servei de neteja de les instal·lacions municipals formalitzat el passat 12 de febrer de 2015 i s’acorda una sanció de 3.001 €.