Crònica del ple ordinari del mes de maig de 2017

  • 23 Maig 2017

S’aprova la modificació pressupostària 2/2017 amb 7 vots favorables del PDeCAT i 4 abstencions d’ERC.
Amb els vots a favor del PDeCAT i ERC, s’aprova desestimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Campllong, mitjançant escrit de data 16 de desembre de 2014 (RE 5479 de 17/12/2014) i aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA – ANNEX 2 – NORMATIVA ESPECÍFICA DEL POLÍGON INDUSTRIAL, redactada per l’arquitecte municipal, la qual té per objecte possibilitar la construcció de captacions d’aigua subterrània mitjançant pous particulars en la zona del municipi que abasta el Pla parcial del Polígon Industrial, sectors central, ponent i llevant.
Amb 7 vots a favor del PDeCAT i 4 abstencions d’ERC, s’aprova l’expropiació de la zona verda ubicada a l’avinguda Països Catalans, 54 i amb una superfície de 86,90 m2 amb referència cadastral 3884304DG8338S0001W, i és causa legitimadora de l’expropiació forçosa, l’execució de les normes subsidiàries del Planejament urbanístic aprovades per la comissió territorial d’urbanisme de Girona de 15 de desembre de 2005.
Amb 11 vots a favor (PDeCAT i ERC), s’aprova sol·licitar a la Diputació de Girona l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona.
Amb tots els vots a favor, s’aprova l’ORDENANÇA DE PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS.
Amb els vots favorables del PDeCAT (7) i ERC (4) s’aprova designar la Sra. MONICA PARADEDA I LLAVINA, auxiliar administrativa d’aquesta corporació, com a SECRETÀRIA DEL REGISTRE CIVIL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, en cas d’absència de la Sra. LAURA TERUEL ALEJO, a l’empara del que determina l’article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i de planta judicial.
Amb els vots a favor del PDeCAT i ERC, s’aprova reconèixer a Montserrat Pérez i Garcia, tècnica d’oficines municipals en règim de personal laboral interí, en substitució d’una baixa de maternitat enquadrada dins l’escala de l’Administració General, la compatibilitat per al desenvolupament de l’activitat privada d’advocada, en els termes sol·licitats i amb les condicions que resulten de la Llei.
Amb tots els vots a favor, s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, a l’acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2015.01), adjudicat a FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL, que passa a tenir la condició de mediador de l’Ajuntament.
Amb els vots a favor del PDeCAT i ERC, s’aproven les Bases per a l’adjudicació, en règim de lloguer jove, d’habitatges i places d’aparcament titularitat de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, així com el model de sol·licitud corresponent.
Amb tots els vots a favor, s’acorda l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Amb 7 vots favorables del PDeCAT i 4 abstencions d’ERC, s’acorda ratificar la modificació de l’article 22 dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG).