Crònica del ple ordinari del mes de juliol de 2017

  • 03 Juliol 2017

Amb els vots a favor del PDeCAT (7) i ERC (4), s’aprova provisionalment el text de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, correcció errada material Polígon Central UA 8.
Amb tots els vots favorables, s’aprova provisionalment el text de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, UA 13 CAN RIBOT, UA 14 MAS VILA.
Amb 11 vots favorables (PDeCAT i ERC), s’aprova el TEXT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA referent als articles 63, 65, 91 i 123, en la seva nova redacció de juny de 2017, el qual, a diferència de l’anterior, incorpora una proposta de regulació tant de les tanques entre veïns, com respecte de les tanques a la via pública, així com un apartat normatiu amb la proposta de regulació dels articles que es modifiquen.
Amb 7 vots favorables del PDeCAT i 4 d’ERC, s’aprova la implantació i posada en servei del model porta a porta a Riudellots de la Selva el 27 de novembre del 2017.
Amb tots els vots a favor, s’aprova fixar com a festes locals per al municipi de Riudellots de la Selva per al proper any 2018 els dies 30 d’abril i 29 d’octubre de 2018.
Amb tots els vots a favor, s’aprova instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts a l’esmentada sentència del TC i instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte d’una sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació amb terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment.