Crònica del ple ordinari del mes de setembre de 2017

  • 18 Setembre 2017

Amb els vots de tots els grups s’acorda requerir a TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L. (anteriorment TEYCO, SL), per tal que procedeixin a la reparació de les esmentades deficiències, en el termini màxim d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació del present acord. En cas contrari, l’Ajuntament executarà la garantia prestada mitjançant aval bancari, de conformitat amb l’establert a l’article 100 del TRLCSP.
Per unanimitat s’acoroda ratificar el contingut de la resolució de l’Alcaldia 2017/474, de 11 de juliol de 2017, per la que es va ordenar la devolució de 18.423,60.-€ prestats per ASFALTOS BARCINO, S.L. en concepte de garantia definitiva i complementària en les obres d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (fases 2, 3 i 7).
Amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció del grup municipal d’ERC s’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris número 3/2017 del pressupost municipal i s’aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2016, i retre’l a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva oportuna fiscalització.
Per unanimitat s’aprova el conveni de col·laboració entre l'entitat Creu Roja espanyola i l'Ajuntament de Riudellots de la Selva pel desenvolupament i coordinació del projecte d'acollida i integració de persones sol·licitants de protecció internacional i/o refugiades als municipis.
Amb els vots favorables de Pdecat i ERC s’acorda l’adhesió d’aquest Ajuntament, al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
Finalment, amb els vots de tots els grups s’aprova inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, així com dels mapes de capacitat acústica del municipi i s’aprova una moció per expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.