Crònica del ple ordinari del mes de gener de 2018

  • 31 Gener 2018

Amb 7 vots a favor del PDeCAT i 4 d’ERC, s’acorda acceptar el romanent resultant de la realització dels béns de la Fundació Ramón de Batlle o la cessió global dels actius i passius de la Fundació, amb la condició suspensiva que el protectorat autoritzi dur a terme l’adjudicació abans no s’executi.
Amb tots els vots a favor s’acorda aprovar el Projecte constructiu de les obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera, carrer Baixada de les Acàcies i avinguda Països Catalans,  al nucli de Riudellots de la Selva, amb un pressupost d’execució per contracte d’1.191.416,13 €, IVA inclòs.
Amb 7 vota a favor del PDeCAT i 4 abstencions d’ERC, s’acorda aprovar el compte general de Recaptació de l’any 2016.
Amb els vots a favor del PDeCAT i ERC, s’acorda aprovar l’adhesió a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.
Es pren coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva del Sr. Gerard Calle i Barba.