Crònica del Ple ordinàri de Juliol de 2018

  • 19 Juliol 2018

Amb els vots del PDecat i ERC, s’acorda declarar la incompatibilitat de EPP per treballar a un altre ajuntament com a arquitecta municipal. 
Per unanimitat s’aprova inicialment l’actualització del projecte constructiu de canalització del rec de Cal Queco i urbanització dels vials del tram avinguda Girona-carrer Major i sotmetre el citat projecte a informació pública, mitjançant anunci al BOP de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, pel termini de trenta dies hàbils. 
Amb els vots de PDecat i ERC, s’aprova definitivament el projecte d’obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera, baixada de les Acàcies i avinguda dels Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva, amb un pressupost d’execució per contracte d’1.191.416,13 € (IVA inclòs).
Així mateix s’aprova definitivament i per unanimitat la relació concreta i individualitzada dels propietaris, béns i drets afectats, que són indispensables per a l’execució del projecte d’obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera, baixada de les Acàcies i avinguda dels Països Catalans.
Amb els vots de tots els grups, s’aprova l’informe de seguiment del PAES de l’any 2018 elaborat per l’equip tècnic del Consell Comarcal de la Selva.
Per unanimtat s’acorda aprovar l’ampliació del termini de concessió del bé de domini públic fins al 3 de juliol del 2038 al grup MIFAS, en les mateixes condicions que en l’acord de cessió del Ple de la corporació local del dia 6 de febrer de 1995.
Amb els vots de tots els grups, s’aprova iniciar l’expedient per a la contractació de la gestió de les instal·lacions esportives municipals.
Per unanimitat s’aprova la moció municipal a favor de la reforma horària amb l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible  la transició cap a aquesta reforma horària.