Llistat provisional d’admesos i exclosos del procés de Brigada Jove 2024

  • 22 Maig 2024

En relació a les sol·licituds per participar en el procés selectiu per a l’adjudicació de les places per a la Brigada Jove d’estiu 2024 podeu consultar el llistat provisional d’admesos i exclosos des d'aquí

Els aspirants disposen d’un termini de deu dies naturals, a partir de la public ac ió al tauler d’anunc is de la c orporac ió Local, per formular reclamacions o esmenes. En cas de no presentar-se al·legacions a la llista provisional aquesta esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

La data del sorteig públic per a la selecció dels/de les candidats/ates a ocupar les places de Brigada Jove serà el dia 11 de juny de 2024 a les 12:00 hores a la sala de Plens de l’Ajuntament