Crònica de la sessió del ple extraordinari del dia 28 de juny de 2023

  • 29 Juny 2023

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Riudellots es va celebrar el passat 28 de juny a la Sala de Plens.
 
Com que es tractava del primer Ple després de les eleccions municipals del 26 de maig del 2023, s’aprova la nova estructura organitzativa de l’Ajuntament de Riudellots. Es va aprovar amb 9 vots a favor i 2 abstencions. 
 
Es va aprovar per 11 vots a favor la modificació reglament orgànic municipal. A partir d’ara la Junta de Portaveus es celebrarà a cada sessió del ple ordinari. Entre altres indicacions, s’aprova que les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu. I de les sessions que celebri la Junta de Portaveus, no se n’aixecarà acta.
 
També per 11 vots a favor, es va aprovar crear la Comissió especial de Comptes, crear la Junta de Portaveus, crear el Consell de Govern i crear el Consell del Poble. També caldria comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals per tal que designin els seus representants en cada Comissió.
 
Va quedar acordada la periodicitat de les sessions plenàries amb 11 vots a favor: es va establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran una periodicitat bimensual i es celebraran el tercer dilluns de mes, a les 20 h, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.
 
Es va aprovar amb 9 vots a favor i 2 abstencions la constitució de la Junta de Govern Local i periodicitat de les sessions. Aquestes tindran lloc cada quinze dies, els dijous, de cada mes de l’any, a les 8 h.
 
Igualment, es va aprovar amb 9 vots a favor i 2 abstencions l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la corporació i les seves retribucions.
 
Es va aprovar el Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que són de la competència del ple amb 9 vots a favor i 2 abstencions. I per 11 vots a favor es designen els membres de les meses electorals per les eleccions a Corts Generals del 23 de juliol de 2023.
 
En el següent enllaç podeu consultar l’acta sencera aquí
 
I aquí podeu recuperar el vídeo del ple.